•  
 •  

Zmluvy

  ZMLUVY 2016
  Zmluva o dielo - projektová dokumentácia
  Zmluva o dodávke vody
  Zmluva č. 436/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
  Dohoda o spolupráci č. 4281617 s Mestom Piešťany
  Zmluvy 2015
  Dodatok č. 1 k zmluve č. 9/2015
  Zmluva o dielo č. 9/2015
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
  Dohoda č. 15/18/010/91
  Darovacia zmluva
  Zmluvy 2014
  Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia
  Koncesia - "Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Ardanovce s použitím LED technológie formou koncesie"
  Záložná zmluva č. 406/226/2012
  Záložná zmluva č. 0007-PRB/2012/Z
  Zmluva č. 374/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
  Zmluva o dielo č. 01/2014
  Príkazná zmluva č. PL/2014/PL
  Príkazná zmluva č. PL/2014/EL
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK č. 201402003
  Mandátna zmluva na výkon činností spojených s koncesiou
  Zmuva o dielo č. 1/2014
  Mandátna zmluva - MaO (ŠFRB)
  Zmluva o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
  Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
  Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy na úseku pozemných komunikácií
  Zmluva o pripojení k distribučnej sieti - SPP
  Zmluva o spolupráci č. 699110
  Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. U804/2010
  Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
  Dodatok č. 2 - KOS
  Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
  Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie absolventskej praxe
  Licenčná zmluva-cintorín
  Zmluva o dielo č. O11012
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
  Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
  Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru - ŠFRB
  Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do DS
  Zmluva o združenej dodávke elektriny
  Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
  Dodatok 1/2012 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
  Dodatok č. 1/2012 k zmluve o zriadení spoločného úradu - úsek pozemných komunikácií
  Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
  Zmluva o prevádzkovaní verejných vodovodov

  Úradné hodiny

  Pondelok: nestránkový deň
  Utorok: 11:00 - 16:00
  Streda: nestránkový deň
  Štvrtok: 13:00 - 17:00
  Piatok: nestránkový deň

  Fotogaléria

  Kalendár