SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Obec Ardanovce leží v údolí potoka jedného z prítokov Radošinky na okraji Nitrianskej pahorkatiny tiahnucej sa pod pohorím Považského Inovca. Geograficky patria Ardanovce medzi najzápadnejšie položené obce okresu Topoľčany.

Praveké osídlenie chotára obce poznáme z ľavej terasy potoka medzi Ardanovcami a Šalgovcami. Prieskumom tu boli nájdené zlomky keramiky, kamenné nástroje (sekerky, štiepaná industria) a stopy po stavbách - pravekom sídlisku z obdobia mladšej doby kamennej - neolitu a eneolitu. Praveké osídlenie z okolia obce poznáme napr. z Orešian a Radošiny.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317. Ardanovce v nej vystupujú pod názvom Jardan. Podľa jazykovedca Jána Stanislava pomenovanie obce pochádza z osobného mena Jardan. Ardanovce boli v tom čase kuriálnou obcou - šľachtickým majetkom.
Od roku 1332 boli Ardanovce majetkom nitrianskeho biskupstva. Majetky nitrianskeho biskupstva boli organizované v štyroch, neskoršie ôsmich panstvách zvaných oficioláty. Oficiolát v Radošine spravoval biskupský /neskoršie kapitulský/ majetok v Ardanovciach.
Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, jednému zo siedmich anjelov v anjelskej hierarchii mohol byť v obci postavený na prelome 12. - 13. storočia. Pre kostoly pochádzajúce z ranofeudálneho obdobia je charakteristické umiestnenie na návršiach mimo areálu obce z dôvodu, že slúžili pre viac okolitých obcí. Podrobnejšie datovanie stavby kostola môže overiť len architektonický výskum. Z 15. storočia sa v kostole zachovala kamenná svätenička s maskarónom. Začiatkom 16. storočia a v priebehu 18. storočia prešiel kostol radikálnou prestavbou. Bola pristavená veža a loď kostola bola zaklenutá novou klenbou. V dlažbe kostola boli umiestnené náhrobné dosky, ktoré označovali hroby miestnych zemanov.

Fara pri kostole bola postavená v roku 1787. V roku 1804 bola prestavená v klasicistickom slohu. Zo začiatku 15. storočia poznáme meno rímsko-katolíckeho farára v obci Mattheeusa. V tom čase sa pri Ardanovciach spomína aj osada Dvorec /Odvar, Odvarc/.
V súpise príjmom ostrihomského arcibiskupstva z rokov 1571 - 1573 vystupujú Ardanovce pod názvom Ardanocz. V roku 1598 sa v obci uvádza 24 domov. Po ničivom osmanskom vpáde na stredné a juhozápadné Slovensko v roku 1599 boli Ardanovce vyrabované a vypálené. V roku 1600 sa v obci neuvádza ani jeden dom.

Ardanovce boli v minulosti poľnohospodárskou obcou. Vhodné prírodné a klimatické podmienky predurčovali tento kraj na pestovanie viniča. Sú zaujímavé z národopisného hľadiska (kroj, dvory, hradené pajty).

V roku 1785 mala obec 44 domov a 244 obyvateľov, ktorí sa popri poľnohospodárstve venovali aj páleniu vápna.
V roku 1808 vystupuje obec pod názvom Ardánocz a Ardánowce. V druhej polovici 19. storočia /1866/ ochorelo v Ardanovciach na choleru, ktorá sa rozšírila po celej krajine 85 obyvateľov, z čoho 24 obyvateľov zomrelo. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1900 mali Ardanovce 277 obyvateľov. Z toho počtu bolo 259 (93,6%) Slovákov.