SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

ZMLUVY 2016
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia
Zmluva o dodávke vody
Zmluva č. 436/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
Dohoda o spolupráci č. 4281617 s Mestom Piešťany
Zmluvy 2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 9/2015
Zmluva o dielo č. 9/2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
Dohoda č. 15/18/010/91
Darovacia zmluva
Zmluvy 2014
Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia
Koncesia - "Zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Ardanovce s použitím LED technológie formou koncesie"
Záložná zmluva č. 406/226/2012
Záložná zmluva č. 0007-PRB/2012/Z
Zmluva č. 374/2014 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
Zmluva o dielo č. 01/2014
Príkazná zmluva č. PL/2014/PL
Príkazná zmluva č. PL/2014/EL
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu NSK č. 201402003
Mandátna zmluva na výkon činností spojených s koncesiou
Zmuva o dielo č. 1/2014
Mandátna zmluva - MaO (ŠFRB)
Zmluva o poskytnutí služby odberu a zneškodnení odpadu skládkovaním
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy na úseku pozemných komunikácií
Zmluva o pripojení k distribučnej sieti - SPP
Zmluva o spolupráci č. 699110
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. U804/2010
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Dodatok č. 2 - KOS
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie absolventskej praxe
Licenčná zmluva-cintorín
Zmluva o dielo č. O11012
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru - ŠFRB
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do DS
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dodatok 1/2012 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o zriadení spoločného úradu - úsek pozemných komunikácií
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
Zmluva o prevádzkovaní verejných vodovodov